Naše řeč je recenzovaný vědecký časopis věnovaný češtině jako mateřskému jazyku. Přináší česky, anglicky a výjimečně i slovensky psané studie nejen o současné češtině, ale i o jejím historickém vývoji, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice a také spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. Tematizuje otázky jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální jazykovědná témata. Publikačními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina. Časopis vychází pětkrát do roka.

***

Naše řeč (Our Language) is a reviewed scientific journal devoted to Czech as a first language. It publishes texts on Czech primarily from a synchronic perspective, but also from a diachronic one, and addresses questions of Czech grammar, vocabulary, orthography and stylistics, in general and with a focus on the language of individual literary works. It devotes attention to the standard/literary variety of Czech in relation to other varieties. At its forefront are questions of language cultivation and the developmental dynamics of Czech, as well as problems of usage, norms, and codification. The journal also elaborates the Czech language discussion of current topics in linguistics. Publication languages are Czech, Slovak and English. The journal is published five times per year.

error gettting content: Something bad happened; please try again later.