Časopis Acta onomastica je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Má rozsáhlou síť domácích i zahraničních přispěvatelů. Původní stati, recenze a zprávy v něm publikované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen, jejich aspektů jazykových i mimojazykových. Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů.

Vychází dvakrát ročně.

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce

 

Aktualita:

Výzva k zasílání příspěvků do tematického čísla

Redakce časopisu Acta onomastica vyzývá k zasílání příspěvků do tematického čísla 1/2025 (roč. 66), zaměřeného na nářeční tvary v úředních zeměpisných jménech (toponymech, včetně urbanonym). Vítány jsou studie zabývající se uvedenou problematikou v synchronní i diachronní perspektivě z různých úhlů pohledu včetně nejazykovědných disciplín, a to v různých částech světa a v různých jazykových a národnostních situacích:

  • nářeční tvary ve standardizovaných názvech a jejich regulace (legislativa – zákony, vyhlášky, jazyková pravidla)
  • nářeční tvary v urbanonymech, zejména v názvech ulic a veřejných prostranství
  • terminologie – vymezení termínů oficiální, neoficiální, mluvené, živé jméno (toponymum)
  • konkurence oficiálních a neoficiálních toponym ve zdrojích oficiálního i neoficiálního charakteru
  • nářeční tvary zeměpisných jmen v každodenním užívání
  • nářeční tvary zeměpisných jmen v lexikografické praxi
  • zobrazování nářečních tvarů zeměpisných jmen na mapách
  • nářeční tvary zeměpisných jmen v úřední praxi jazyků národnostních menšin
  • nářeční tvary zeměpisných jmen, identita a kulturní dědictví

Hostující editoři: Michaela Boháčová, Přemysl Mácha

Rukopisy se odevzdávají elektronicky na adresu: mcornejova@phil.muni.cz

Akceptované jazyky: angličtina (preferovaná), němčina, slovanské jazyky

Uzávěrka pro zaslání plné verze textu: 31. 7. 2024 

Všechny články projdou standardním recenzním řízením, jehož zásady jsou uvedeny na webu (https://asjournals.lib.cas.cz/actaonomastica/pro-autory/recenzni-rizeni?lang=en).

Prosíme autory o respektovaní citačních pravidel periodika (https://asjournals.lib.cas.cz/actaonomastica/pro-autory/citacni-pravidla?lang=en).

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.