Časopis Acta onomastica je jediné české recenzované vědecké periodikum zabývající se problematikou vlastních jmen. Byl založen v roce 1960 jako Zpravodaj Místopisné komise ČSAV (později vycházel pod názvem Onomastický zpravodaj). Má rozsáhlou síť domácích i zahraničních přispěvatelů. Původní stati, recenze a zprávy v něm publikované se týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen, jejich aspektů jazykových i mimojazykových. Vzhledem k interdisciplinárnímu zaměření časopisu v něm publikují nejen lingvisté, ale i vědci z jiných oborů.

Vychází dvakrát ročně.

Vydává Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, veřejná výzkumná instituce

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.