Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století

Střed | Centre je odborný recenzovaný časopis tematicky zaměřený na studium společnosti, kultury, politiky a ekonomiky ve střední Evropě od 19. století do současnosti. Oborové těžiště časopisu je v historických vědách a historicky orientovaném humanitně a sociálně vědném výzkumu s důrazem na interdisciplinární dialog. Časopis si klade za úkol spojovat rozsáhlé, ale značně fragmentované pole výzkumu věnujícího se středoevropskému prostoru. S tímto cílem proto časopis vedle češtiny uveřejňuje texty také v angličtině.


Střed | Centre vychází dvakrát do roka a přijímá průběžně rukopisy vědeckých, diskusních a recenzních statí. Dále publikuje tematicky zaměřená čísla, o jejichž přípravě předem informuje odbornou veřejnost prostřednictvím výzvy autorům. Střed | Centre je indexovaný v mezinárodních databázích SCOPUS, EBSCO, ERIH Plus a CEEOL. Časopis vydává Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Vysokou školou CEVRO Institut, z.ú.

home_news:
error gettting content: Something bad happened; please try again later.

error gettting content: Something bad happened; please try again later.
error gettting content: Something bad happened; please try again later.