Mediaevalia Historica Bohemica

MHB je recenzovaný časopis věnovaný dějinám českého středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje, vydávaný Historickým ústavem AV ČR. K založení časopisu došlo 1. října 1990 jeho vyčleněním z řady Folia Historica Bohemica, jež v téže době naopak zúžila svůj zájem pouze na raně novověkou tematiku. Přestože převažující část otištěných textů tvoří studie domácích i zahraničních medievistů s bohemikální tematikou, snaží se časopis překračovat vymezený geografický horizont. České země představovaly nejen integrální součást středoevropského geopolitického, ale také širšího evropského kulturního a socio-ekonomického prostoru. MHB se tedy snaží publikovat rovněž texty s komparačním potenciálem, či obecně studie, jejichž metodologická a interpretační východiska mohou být pro bádání přínosná. Od roku 2007 náležejí MHB do kategorie mezinárodně uznávaných vědeckých periodik (Int2) databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS) a počínaje ročníkem 2017 je časopis zařazen do mezinárodní databáze odborné recenzované literatury Scopus. Nově je časopis indexován rovněž v databázi DOAJ. V současné době vychází v režimu Libre Open Access dvakrát ročně. Hlavní publikační jazyky představují čeština, angličtina a němčina. Za zveřejnění článku není účtován žádný poplatek.

ISSN 0862-979X (Print)

ISSN 2788-2543 (On-line)

Evidenční číslo MK ČR  E 18850

error gettting content: Something bad happened; please try again later.